CNVM retrage autorizația de funcționare a WBS România și îi interzice lui Cristian Sima să mai activeze 5 ani pe piața de capital


CNVM a comunicat astăzi rezultatele controalelor la WBS Romania: cea mai dură sancțiune este reprezentată de retragerea autorizației de funcționare pentru WBS România și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența pieței de capital, pentru domnul Cristian Sima, pentru o perioadă de 5 ani.

Cristian Sima a fost amendat totodată cu suma de 50.000 de lei. Există termen de contestație de 30 de zile, dar contestarea nu suspendă executarea.

Alte 3 persoane din conducerea WBS România au fost amendate și au primit interdicție pentru a mai activa pe piața de capital românească pentru 3 până la 5 ani:

a) Brândușa Consulea Tănase (persoană desemnată cu administrarea și evaluarea riscurilor și reprezentantul departamentului de audit intern al WBS Romania) – 3 ani

b) Dan Vătămanu – 3 ani

c) Anca Bunea – conducător al WBS România – 5 ani

Printre acuzațiile care au stat la baza retragerii autorizației WBS România se numără, potrivit CNVM:

 1. În contabilitatea societăţii nu au fost evidenţiate operaţiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinatate. Totodată, au fost identificate situații în care documentele furnizate cu ocazia controlului tematic prezentau informații diferite față de aceleași documente transmise la sediul CNVM prin raportările periodice.

Decizia de retragere a autorizației WBS România:

ORDONANŢA NR. 367 /01.11.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 71/03.10.2007,nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și 10/27.03.2012,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012 – 18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea acestei societăți se reţin următoarele:

 1. În contabilitatea societăţii nu au fost evidenţiate operaţiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinatate. Totodată, au fost identificate situații în care documentele furnizate cu ocazia controlului tematic prezentau informații diferite față de aceleași documente transmise la sediul CNVM prin raportările periodice.
  1. Neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către CNVM care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 23 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, art. 152 alin. (1) lit. e), art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 4/2011. De asemenea, prezentarea unor informații incorecte/incomplete în cuprinsul declarațiilor oferite CNVM reprezintă încălcarea prevederilor art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;
  2. Apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art. 63 alin. (7) și ale art. 67 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 24 alin. (1) din OUG nr. 99/2006;
  3. Prin avizarea respectivelor raportări, reprezentanții Compartimentului de Control Intern și-au asumat informațiile raportate și, deși situațiile financiare nu prezentau imaginea fidelă și corectă a societății, nu au semnalat acest lucru și nu au făcut propuneri de remediere. Fapta constituie neîndeplinirea corespunzătoare, de către reprezentanții Compartimentului de Control Intern, a atribuțiilor prevăzute de art. 76 lit. c) și lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;
  4. Având în vedere dispozițiile art. 80 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încâlcând prevederile art. 24 alin. (1) şi prevederile secţiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr. 99/2006.
 2. Specimenele de semnătură declarate și valide la momentul controlului, în relația cu instituțiile de credit la care societatea avea deschise conturi, erau diferite de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.S.I.F. WBS Romania S.A. din data de 02.04.2012. Prin faptul

  1

că reprezentanţii societăţii nu au procedat la modificarea specimenelor de semnătură declarate în relaţia cu instituţiile bancare, au fost încălcate prevederile art. 63 alin. (2) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

 1. A fost identificată o situație în care societatea nu a restituit, la solicitarea clientului, fondurile aparţinând acestuia. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 90 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 şi art. 27 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Societatea a păstrat disponibilități proprii în conturile destinate păstrării fondurilor clienților. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 90 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) și lit. d) din Statutul CNVM aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art.273 alin. (1) lit. a) pct (ii), art. 273 alin. (4) pct. (2) din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANŢĂ

Art. 1 Se sancţionează cu amendă în cuantum de 40.907,2 lei și retragerea autorizației de funcționare S.S.I.F. WBS Romania S.A. identificată cu CUI 9334845, J 40/2440/1997, având sediul social la adresa str. Ionel Perlea nr. 14, etaj 1, sector 1, București.

Art. 2 Amenda se va achita la Administrația Financiară din raza teritorială unde îşi are sediul social contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea.

Art. 5 Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400062 care atestă înscrierea societăţii de servicii de investiţii financiare WBS Romania S.A. în Secţiunea Intermediari – Subsecţiunea societăţilor pentru servicii de investiţii financiare. La data intrării în vigoare a prezentei încetează valabilitatea tuturor deciziilor emise în numele societăţii de servicii de investiţii financiare WBS Romania S.A.

Art. 6 În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. WBS Romania S.A. are următoarele obligații:

 •   de a numi o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației

  de funcționare, de a indica adresa la care este păstrată arhiva;

 •   de a restitui toate sumele de bani aparținând clienţilor creditori;
 •   de a transfera toate instrumentele financiare aparținând clienților și aflate în custodia societății în

  conformitate cu dispozițiile exprese ale deținătorilor, imediat la solicitarea acestora sau în lipsa acestora, la expirarea termenului în conformitate cu regulile pieței;

  2

La expirarea termenului de 15 zile societatea va notifica CNVM cu privire la îndeplinirea obligațiilor anterior enumerate.

Art. 7 În conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. WBS Romania S.A. are obligația de a convoca AGA în vederea lichidării societăţii sau modificării obiectului de activitate al acesteia și, după caz, de a elimina din denumirea societăţii sintagma „Societate de servicii de investiţii financiare”.

Art. 8. Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, toate evidenţele şi înregistrările referitoare la serviciile şi activităţile de investiţii desfăşurate.

Art. 9 Prezenta ordonanţă se comunică S.S.I.F. WBS Romania S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa de Compensare București S.A., S.C. Casa Română de Compensație S.A.

Art. 10 Prezenta Ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V .M.

PREȘEDINTE, Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

 

DECIZIA DE AMENDAREA A LUI CRISTIAN SIMA ȘI DE INTERDICȚIE PENTRU 5 ANI:

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE ORDONANŢA NR. 368/01.11.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 71/03.10.2007,nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și 10/27.03.2012,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 11.10.2012 – 18.10.2012 și investigațiile derulate privind activitatea S.S.I.F. WBS România S.A., în sarcina d-lui Cristian Sima în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al S.S.I.F. WBS Romania S.A. până la data de 26.04.2011 se reţin următoarele:

1. În contabilitatea societăţii nu au fost evidenţiate operaţiuni bancare realizate prin intermediul conturilor bancare deschise de societate la o instituție de credit din străinatate.

 1. Neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin conturile bancare a determinat raportarea unor solduri incorecte privind disponibilitățile societății și implicit efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către CNVM care nu prezentau imaginea fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 23 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, art. 152 alin. (1) lit. e), art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 4/2011;
 2. Apariția și perpetuarea acestei situații privind raportările care nu reprezentau fidel și corect situația societății constituie încălcarea prevederilor art. 63 alin. (7) și ale art. 67 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 24 alin. (1) din OUG nr. 99/2006;
 3. Având în vedere dispozițiile art. 80 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, prin raportarea unor situații care nu reprezentau fidel starea societății și implicit denaturau raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, societatea nu a implementat corespunzător politicile privind evaluarea riscurilor suportate, încâlcând prevederile art. 24 alin. (1) şi prevederile secţiunii 8 Capitolul III din Titlul II, Partea I din OUG nr. 99/2006.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din Statutul CNVM aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art.273 alin. (1) lit. a) pct (i), art. 273 alin. (4) pct. (3) din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin OUG nr. 32/2012, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 3, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,

În baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 01.11.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

1

ORDONANŢĂ

Art. 1 Se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența reglementărilor pieței de capital pentru o perioadă de 5 ani, d-nul Cristian Sima, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al S.S.I.F. WBS Romania S.A. în perioada 27.06.2003 – 26.04.2011.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea.

Art. 5 Prezenta Ordonanţă va fi comunicată d-lui Cristian Sima şi S.S.I.F. WBS Romania S.A.

Art. 6 Prezenta Ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V .M.

PREȘEDINTE, Eugenia Carmen NEGOIȚĂCategorii:The Money Show

Etichete:, , ,

9 răspunsuri

 1. Nu inteleg de ce trebuie sa prezinte dovada platii amenzii cu cel mult o zi intarziere. Are omul timp 30 de zile s-o plateasca? La 30 de zile poate sa le arate si dovada.
  Ori sufla Vantu prin hartiile de la CNVM, si daca nu gasesc confirmarea in ziua platii, n-o mai gaseste nimeni? Nu m-ar mira ca cei de la CNVM sa-si gaseasca singuri un specimen de semnatura diferit, si sa se autosuspende de la reglementarea tarabelor.

 2. E un razboi pe viata si pe moarte intre institutiile statului roman si domnul Cristian Sima. Se incearca puternic discreditarea domniei sale cu orice pret. Dar este bine in Islanda. Acolo nu ajunge bratul nevazut al securitatii. Asa ca domnul Sima s-a pus pe interviuri la televiziunea locala in care povesteste in ce tara de rahat traim. Este clar ca are dusmani puternici si… „fideli”. Daca acestia aveau putina minte la cap, il rugau sa se reintoarca si-l sprijineau ca sa-si recupereze banii pierduti. Dar se pare ca interesele subterane sint extrem de mari, incit nimeni nu vrea sa astepte si toti vor razbunare in locul recuperarii banilor. Numai mafia are astfel de „idei” si se pare ca in Ro este o mare caracatita care nu este dispusa sa ierte nimic si pe nimeni. Caracatita din Ro este una originala. Ea se invaluieste in cerneala ca sa scape cu fata curata de acuzele aduse de Cristian Sima si in loc sa fuga si sa se ascunda, trece la atac. Pentru noi, atacurile mafiotilor din Ro sint „binevenite” pentru ca astfel vedem toata putreziciunea politico-securista din tara.
  Domnule Cristian Sima, asteptam scrisorile dumneavoastra. Nu are rost sa taceti. Spuneti adevarul ca lumea sa inteleaga care este adevarata fata a Romaniei si nu povestile trimbitate pe posturile de televiziune in functie de orientarea politica a mogulilor din televiziuni. Pe cind rinduri noi? Nu de alta dar, cele doua luni ragaz pentru scris se epuizeaza rapid.

 3. Mai pe scurt, e acuzat de „accounting fraud” (raportare falsa la institutia de control). Singura scuza posibila este ca toata lumea o face, intreg sistemul financiar mondial e bazat pe frauda. Vezi marturial lui Bill Black (UMs) in fatza congresului: https://www.youtube.com/watch?v=J8CqaHTygSc

 4. bursa MARKETS.com face parte din WBS Romania

 5. Tot „Lulutza” e sefa la CNVM? Bravo Lulutza! O sa-i luati boii de la bicicleta lui Sima. Bine ca l-ati lasat repetent. O sa se invete minte.

  Mai bine s-ar apuca CNVM si ar face Casa Memoriala Cristian Sima in sediul WBS Romania. E aproape de Cismigiu, vine lumea sa viziteze, sa vada calculatoarelele…. In 1050 de ani se recupereaza toti banii numai din taxele de intrare la muzeu.

 6. Ura viscerala a nemernicilor de la cnvm vis-a-vis de Cr Sima,care,timp de 7-8 ani,i-a facut incompetenti,spagari si prosti!Lucru perfect adevarat.Inchid acum WBS Romania(pe 1 nov 2012) pt ceea ce a facut Sima intre 2003 si 2010,perioada in care l-au controlat de cateva ori pe an,deci de zeci de ori,timp in care „geniul” lor n-a descoperit nimic,in ciuda salariilor de 10000eu/luna!De fapt,cred ca vor sa-i confiste sediul de peste 1 mil euro pt 50.000 lei amenda.
  De asemenea,prejudiciaza grav clientii WBS,aia care au mai ramas,impiedicandu-i sa tranzactioneze,deci neputand sa-si inchida pozitiile deschise,clienti care n-au nicio vina!De ce nu-i lasa cnvm sa-si lichideze portofoliile?
  De ce nu comunica cnvm-ul sanctiunile si amenzile aplicate membrilor sai care au efectuat controale la WBS in perioada 2003-2011,deci timp de 8 ani,si n-au descoperit nimic grav?De ce nu-i nominalizeaza?La ce concluzie a ajuns cnvm-ul in cazul acestora,al propriilor angajati?Sunt prosti sau excroci si au luat mita?I-au dat afara pe prosti sau pe mina politiei pe excroci?

 7. Super tare, il doare pe nea Sima intre picioare 🙂 …a luat suspendare, 5 etape, ca la fotbal, desi a dat golul cel mai mare ! …acum dã interviuri prin Islanda la tv …pentru cateva mii de €uro bune …depinde cum vinde alune, adicã informatii …si se pare cã le vinde bine, adicã prãjite …exact cum i-a prãjit pe cei 60 de hoti …a fugit si i-a lãsat in chiloti pe marii mafioti „dã boocur.esti” …Daianu, marele ministru de finante …prãjit de Sima 🙂

 8. Noile tzepe si scandaluri bancare din Romania sunt pline ochi de securism. Legaturile intre escrocul de Basescu si securistul de Dragos Diaconescu put a rahat de la distanta.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: